Ga naar de inhoud

Privacybeleid

BELEID GEGEVENSVERWERKING

De Stichting Volta XL (hierna “Volta XL”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Rue des Trois ponts 63, ingeschreven bij het B.C.E. onder het nummer 0769.649.369, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website https://voltaxl.org, evenals die van haar Contactpersonen.

Dit document bevat het gegevensverwerkingsbeleid van Volta XL.

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming en privacy die in België van kracht zijn en met het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze verklaring is bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen die in contact komen met Volta XL, waaronder degenen die de website bekijken; informatie aanvragen met betrekking tot het Volta XL project; zich abonneren op communicatie van Volta XL; vragenlijsten van Volta XL invullen; een overeenkomst aangaan met Volta XL.

Cookies

De Volta XL site bevat “cookies”. Een “cookie” is een klein bestand dat verstuurd wordt door de server van de site en dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Het houdt de sporen bij van de bezochte site en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

De cookies die door de site worden gebruikt, maken het mogelijk de site te laten functioneren en te navigeren (“technische sessiecookies”), statistieken op te stellen (“analytische cookies”) en het gebruik van de site aangenamer en persoonlijker te maken (bijvoorbeeld het onthouden van de gekozen taal, enz.) (“functionele cookies”).

Het gebruik van cookies vereist het verzamelen van persoonlijke gegevens over de gebruiker. De verzamelde gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Volta XL heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die op de site wordt ontvangen. Het beheer van persoonsgegevens voldoet aan het beleid van Volta XL inzake het beheer van persoonsgegevens.

De meeste internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter configureren om bepaalde cookies te accepteren of te blokkeren. Het blokkeren van alle cookies kan in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site beperken. Raadpleeg de specifieke documentatie van de browser die u gebruikt.

Contactgegevens Volta XL

 1. Waarom verzamelen we uw gegevens?

Als onderdeel van de interacties van het Contact met Volta XL, moet Volta XL een bepaalde hoeveelheid informatie over het Contact verzamelen om de volgende taken uit te voeren:

 • Het uitvoeren van haar missie en activiteiten;
 • Direct marketingactiviteiten zoals website-updates, nieuwsbrieven, e-mails, marketingpakketten en uitnodigingen voor evenementen;
 • Correspondentie met de contactpersoon en alle benodigde derden over het project;
 • Prospectie voor nieuwe partners en leden;
 • Vragenlijsten om de behoeften en voorkeuren van de contactpersoon beter te begrijpen;
 • Het verzamelen van statistische gegevens;
 • Het nakomen door Volta XL van haar wettelijke en ethische verplichtingen.

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor een ander doel, dat noodzakelijkerwijs nauw verband houdt met de hierboven genoemde doelen.

 1. Welke gegevens worden waarschijnlijk verzameld?

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • Identiteitsgegevens van de Contactpersoon of zijn/haar vertegenwoordiger: naam, voornaam, woonadres, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, pasfoto, identiteitskaart;
 • Contactgegevens: correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, bankgegevens.
 • Noodzakelijke gegevens: alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de bovengenoemde taken uit te voeren.
 1. Op welke rechtsgrondslag worden uw gegevens verzameld?

Deze gegevens worden verzameld met uw toestemming en/of voor de gerechtvaardigde belangen van Volta XL, die haar missie moet kunnen uitvoeren. In het bijzonder gaat het om :

 • Professionele beperkingen (bestandsbeheer);
 • Boekhoudkundige en fiscale beperkingen (facturering, btw-lijst, enz.);
 • Administratieve en juridische verplichtingen (identificatie van partijen in formulieren, akten, etc.);
 • Juridische beperkingen (antiwitwasmaatregelen en aangifte van grensoverschrijdende afspraken met fiscale gevolgen, beroepsaansprakelijkheid);
 • Commerciële behoeften (commerciële communicatie, aankondigingen, groeten, etc.).

De verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevens die in het kader van de sollicitatie worden verzameld, worden door Volta XL opgeslagen in een computerbestand voor de uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit haar opdracht en voor de communicatie met de Contactpersoon.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Volta XL, noodzakelijk voor de uitvoering van haar missie en noodzakelijk voor de naleving van wettelijke en ethische verplichtingen.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde gegevens?

Volta XL is verantwoordelijk voor de gegevens van de betrokkene. De betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met Volta XL om eventuele vragen te stellen.

De Contactpersoon gaat akkoord met een dergelijke verwerking.

 1. Hoe worden uw gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen in de vorm van papieren bestanden en/of elektronische bestanden, onder de verantwoordelijkheid van Volta XL, die alle nodige maatregelen neemt om de beveiliging ervan te waarborgen.

In het algemeen zorgt Volta XL voor een adequaat niveau van technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens, om u te beschermen tegen het uitlekken van gegevens, in het bijzonder verlies, vernietiging, openbaarmaking, onbevoegde toegang of misbruik. Als Contact zich echter bewust wordt van een datalek of als u een datalek vermoedt, vragen wij u dit onmiddellijk aan ons te melden.

Indien gegevens moeten worden uitgewisseld om de zaak te behandelen, zal dit gebeuren via een elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling.

Indien de Contact dat wenst, kan hij of zij benaderd worden in het kader van de voorlichtingsactiviteiten die Volta XL organiseert of om de nieuwsbrief te ontvangen.

 1. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht die aan Volta XL is toevertrouwd. Na afloop van de opdracht worden de gegevens bewaard tot maximaal 10 jaar na beëindiging van de diensten van Volta XL, zodat Volta XL aan haar aansprakelijkheidsverplichtingen kan voldoen.

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De leden en medewerkers van Volta XL hebben toegang tot het dossier van de contactpersoon om dit te verwerken.

Indien de verwerking van het dossier dit vereist, kunnen de gegevens worden uitgewisseld met andere partijen die bij het project betrokken zijn.

 1. Wat zijn uw rechten?

De betrokkene heeft het recht :

 • geïnformeerd worden over hoe hun gegevens uit het bestand worden verwijderd. Het is echter mogelijk dat niet alle informatie kan worden verwijderd, met name de informatie die is gebruikt om een procedure te starten of om administratieve toestemming te vragen.
 • Geïnformeerd worden over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en wie er toegang toe heeft.
 • De geregistreerde informatie ontvangen en om correcties vragen als de informatie onjuist is.
 • Alle geregistreerde informatie in een draagbaar en leesbaar formaat ontvangen.

Volta XL heeft de plicht ervoor te zorgen dat gegevens veilig worden verwerkt en de betrokkene(n) te informeren als de beveiliging van hun gegevens niet wordt gerespecteerd.

 1. Aanvraag

Volta XL maakt gebruik van een formulier waarmee geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief. De persoon kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de daarvoor bestemde knop onderaan de Volta XL nieuwsbrieven.

Verzoeken of vragen over deze rechten kunnen per post worden gestuurd naar het Volta XL adres of per e-mail naar het volgende adres: hello@voltaxl.org

De contactpersoon kan te allen tijde contact opnemen met Volta XL of de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Pressestraat 35, 1000 Brussel, Tel: 02/274 48 00, Fax: 02/274 48 35, E-mail: contact@apd-gba.be

Volta XL kan te allen tijde om verschillende redenen correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze gegevensbescherming en privacyverklaring.

Devenez acquéreurs de nos espaces professionnels

X